Een Dussense notariscarrière

door Ton Lensvelt op 14 december 2015

Opel Op deze foto zien we de Opel van notaris Rietra uit Dussen, geparkeerd op het erf van Narris van der Pluijm te Hank, aan de zijkant van het café van Narris. Verder zien we v.l.n.r.: de vrouw van Johannes Rijken [correctie: Rijkers], Adriaan Rijken [correctie: Rijkers], Adriana van der Pluijm (Jaantje van Narriskes), Janneke de Wit (de moeder van Willem van Buurtjes) en Janus Theuns.

Op 2 januari 1893 vestigde Johannes Reinier Rietra (1860-1945), kandidaat-notaris en afkomstig uit Hoorn, zich met zijn gezin, schoonmoeder en zwager in Dussen. Behalve in Hoorn had hij ook gewerkt in Dordrecht en Breda. Notaris Rietra was geboren in Stamproy en voorbestemd om notaris Verberne in Dussen op te volgen die tot dan toe praktijk hield in zijn villa Anna Maria in Dussen Binnen; in 1895 werd hij benoemd.

Na zijn officiële aanstelling kocht Rietra in de Voorstraat van het Binnen het perceel H 1178 met opstallen, dat in 1897 zijn eigendom werd. Hij verbouwde het huis grondig. Zo werd het voorhuis in twee lagen opgemetseld met een eigen schildkap. Ook werd het achterste gedeelte van het huis afgebroken en een nieuw deel aangezet. Deze verbouwing was in 1898 gereed. In 1909 werd een bijbouw gerealiseerd.

Kennelijk verschafte het notariaat hem niet voldoende inkomen, want daarnaast exploiteerde hij ook een aantal boomgaarden in Hoek/Muilkerk en handelde hij in hout. Hij liet cannidasbomen aanplanten langs de oevers van De Dusse, om die te verkopen aan het lokale klompenmakersgilde.

Als notabel van Dussen was hij lid van verschillende organisaties. Zo was hij voorzitter van de commissie tot wering van het schoolverzuim en erebestuurslid van Fanfare Wilhelmina, maar er waren er meer. In 1920 vierde hij zijn zilveren ambtsjubileum. Het Nieuwsblad berichtte hierover als volgt:

'Dussen 13 Mei 1920. Heden werd alhier het 25-jarig ambtsjubilem van den Weledelgestr. heer J.R. Rietra als notaris in deze gemeente gevierd. Reeds vroeg wapperde van het raadhuis en verschillende particuliere woningen de nationale driekleur. Te 10 uur werd in de RK kerk van Dussen een plechtige H. Mis tot dankzegging door den ZeerEerw. Heer pastoor dezer parochie opgedragen, geassisteerd door een pater-Jezuit zoon van den Jubilaris en een pater uit Kaatsheuvel.

Na afloop der kerkelijke plechtigheden hield de Jubilaris te zijnen woonhuize receptie die door alle plaatselijk autoriteiten en vele vrienden werd bezocht. ’s Avonds had ten woonhuize van den Jubilaris een gezellig samenzijn plaats van diens familie en genoodigden en werden verschillende hartelijke toespraken tot den Jubilaris en diens familie gericht, zo ook door den Edelachtb. Heer Burgemeester dezer gemeente. De feestelijkheden werden in den namiddag opgeluisterd door de fanfare Wilhelmina te Dussen die uitstekende muziek ten gehoore bracht. Veel publiek was heel den dag op de been en er heerschte in de gemeente een gezellige drukte'.

Het gezin van notaris Rietra telde maar liefst elf kinderen, waarvan drie zonen (Joannes R., Willem en Emile) priester werden. Henri emigreerde naar Latijns-Amerika, Leo trad in zijn vaders voetsporen en studeerde voor notaris, Eveline werd dokter en Leonie trouwde met advocaat-procureur J. Ruijgrok. Overigens waren vrijwel alle kinderen voor studie en opleiding langere periodes uithuizig.

Hun zoon Emile was de bekende kapelaan in Kaatsheuvel die mede aan de basis stond van de stichting van de speeltuin met sprookjesbos De Efteling. Notaris Rietra overleed kort na de bevrijding op zijn evacuatieadres in Dongen. Hij werd begraven op het RK-kerkhof in Dussen.

Zijn notarispraktijk werd toen tijdelijk door waarnemer P.B. Mensing in het pand genummerd A54 voortgezet. Ook onder opvolger-notaris J.A. Affourtit werd vanaf september 1946 de praktijk nog in het pand gecontinueerd.

In 1948 werd verkochten de erfgenamen van Rietra het pand aan Teunis Willem van Vuure, arts, die het verbouwde en het de naam 'Het Can Verkeere' gaf.

Kentekens bij dit verhaal

N-111N-771

Door bezoekers

Het is wel niet "de auto van mijn opa" maar op de foto staat wel de moeder van mijn opa en die heette Rijkers en geen Rijken! Ook de kleine man op de foto heet Rijkers met zijn achternaam.
Rijken is een naam die ook voorkomt in Hank maar Ton Lensvelt (uit Dussen) vindt het vast goed dat de namen hier gecorrigeerd worden. Zou dat kunnen?

Beste mevrouw Rijkers, Zoals u kunt zien hebben we de correctie aangebracht, waarbij de oorspronkelijke tekst zichtbaar blijft.

Met vriendelijke groet

Mooi stuk over mijn overgrootvader notaris Rietra. Mijn oma was Leonie, die trouwde met mijn opa Josephus Joannes Franciscus Antonius Maria Ruijgrok, ook genoemd in dit stuk. advocaat-procureur en ook weer kandidaat notaris. Veel notarissen in die familie...

@ Erik Bloem. En leuk om dat eens op een rijtje te zien, hé?

Met vriendelijke groet

Reageer